हरेक रा’त दा,इको या’दले निदाएका छैनन यी आँखाहरु भन्दै धु रु-धु रु रो इ न सदिक्षा (भिडियो हेर्नुस)

भिडियो

सा’ढे दुई व;र्षदेखि अ;मे;रि;का;मा थि;इन्– दु;र्गा बास्तोला (सदीक्षा)। पाइल;टको ता;लिम लिन अ;मे;रि;का जा;नु;अघि; दु;र्गा; नेपा;लमै ‘एय;र होस्टे;स’ को का;म गर्थिन्।

पहिले सौर्य एरलाइन्सको ‘एयर होस्टेस’ भएर काम गरिन्। त्यसपछि श्री एयरलाइन्सको प्रमुख एयरहोस्टेस जिम्मेवारी निभाइन्। त्यसपछि उनलाई पाइलट बन्ने जोश जाग्यो। अनि अमेरिका हानिइन्– पाइलट तालिम गर्न।

अमेरिकाको टक्सासस्थित ‘डेल्टा क्वालिफ्लाइट एभिएसन एकेडेमी’ मा तालिम चलिरहेको थियो। गतको पुस ५ गते उनको फोनको घण्टी बज्यो। फोन घरबाट आएको थियो। ख’बर पा’इन्– दा;जु प्रवीणको र;ह;स्यम;य मृ;त्यु भ;ए;को। दाजुको नि;ध;न ख;ब;रले उनको हो;शह;वास ;उ;ड्यो;। तत्काल नेपाल आ;उने नि;धो ग;रि;न्। रा;ता;रा;त टि;क;ट मिला;इन्। मृ;त्यु;को ख;ब;र सु;ने;को; ;ते;स्रो दि;न ने;पा;ल आ;इ;पु;गिन्।

दुर्गाले बि;ए;ल ने;पा;ली से;वा;सँग भ;निन्, ‘दाइ न;र;हेको ख;बर सु;न्दा मे;रो हो;श उ;;ड्यो;। म कस;री ने;पा;ल पु;गेँ, प;त्तै पा;इ;नँ।’ नेपाल आएर उनले दाजुको ह;.त्या;को अ;नु;स;न्धा;नको मा;ग ग;र्दै इ;ला;का प्र;ह;री का;र्या;लय, उर्लाबारीमा बाबुको ना;म;बाट शं;का;स्प;द व्य;क्ति;को ना;म;मा कि;टा;नी जा;हे;री द;र्ता ग;रा;इ;न्।

दा;जु;को मृ;त्यु;ले स्त;ब्ध दु;र्गा;ला;ई ;इ;ला;का; प्र;हरी ;कार्या;लयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेलले आ;श्वा;सन दि;ए– अ;नु;स;न्धा;न चुस्त; हुन्छ, ह;.त्या हो कि भ;वि;त;व्य हो न्या;यो;चि;त ढं;ग;ले य;था;र्थ ;प;त्ता ला;ग्छ। प्र;ह;री; नि;री;क्ष;क पो;ख;रे;लको कु;रा;ले दु;र्गा ढु;क्क भ;इन्;।

दुर्गाले भनिन्, ‘इन्स्पेक्टरले पछि सो;ध;खो;ज गर्दा त आ;लटा;ल ग;रेज;स्तो लाग्यो। घ;ट;ना;को ;मु;द्दा के हुँ;दैछ भ;नेर सो;ध्दा; पनि उ;ल्टै रि;सा;उने, झ;पा;र्ने ग;र्न था;ले।’ दुर्गालाई श;ङ्का लाग्यो– प्र;ह;री;ले केही ग;ड्ब;ड गरेको छ। अनि उनले प्रहरी अ;नु;स;न्धा;न;को चा;सो लिन था;लिन्। प्र;ह;री;ले सर;कारी व;की;;लको कार्या;लयमा पे;स ग;रेका का;ग;ज;पत्र प;ल्टा;एर हे;रिन्।

सरकारी व;की;;ल;;को कार्याल;यमा; पे;स ग;रे;को फाइ;ल;मा पो;ष्ट;मा;र्टम रि;पो;र्ट पे;स गरि;एको; थि;यो। त्यसमा लेखिएको देखि;न्– ‘सा;मा;न्य मृ;त्यु’। त्य;ति मा;त्र ;हैन;, उन;ले फा;इ;ल;मा आ;फ्नो दा;जुको ना;म;मा अर्कै मा;न्छेको; फो;टो रा;खे;को स;मे;त फे;ला पा;रिन्।

घ;ट;नाबा;रे स;बै कु;रा जा;नका;री हुँ;दा;हुँ;दै प्र;ह;री नि;री;क्ष;क;ले ग;ल;त म;न;सा;य;ले फो;टो प;रि;व;र्त;न ग;रे;को भ;न्ने उ;न;ला;ई ला;ग्यो।; उन;ले घ;ट;ना;लाई झ;नै च;ना;खो भ;एर हे;रिन्। उन;;;;;ला;ई ला;ग्यो– र;ह;स्य;मय मृ;त्युला;ई ;प्रह;रीले नै सा;मा;न्य ब;ना;ए;को र दाजुका ह;त्या;रा;ला;ई प्र;ह;री;ले उ;म्का;उन खो;ज्दै छ। त्यसपछि दु;र्गा प्र;हरी का;र्या;ल;य;बा;टै ‘फे;स;;बु;क’ मा;र्फ;त् घ;ट;ना;को प;र्दा;फा;स ;गर्ने भन्दै ‘लाइभ’ गरिन्। प्रहरी नि;री;क्ष;क पो;ख;रे;लको क;ठा;लो स;मा;इन्।

प्र;ह;री;ले उ;न;लाई प्र;हरी का;र्या;लय बा;हिर नि;का;ल्न खो;ज्यो। गाँ;उ;;ले;हरुले पनि दु;र्गा;लाई; सा;थ दि;ए, प्र;ह;री का;र्या;लय घे;रा;उ ग;रे;का थि;ए। प्र;ह;री;ले आ;र्थि;क ला;भ लि;ए;र घ;ट;ना मि;ला;उन खो;जे;को र अ.परा;धी;ला;ई भ;गा;ए;को भन्दै अ;हि;ले गाँ;उ;ले;ले दि;न;हुँ प्र;ह;री का;र्या;ल;य;मा; आ;न्दो;ल;न ग;र्ने ग;रे;का छ;न्।

दु;र्गा;को ;फेस;बुक ला;इभ;ले दबा;ब; अ;भि;या;न आ;न्दो;ल;न;मा प;रि;ण;त; भ;ए;को छ । उ;न;ला;ई स्था;नी;;यबा;सी;ले; सा;थ;; दि;ए;का;; छ;न् । ;उ;न;लाई अहि;ले सं;सा;र;भरि;बा;ट सा;थ मि;ले;को; ;छ । स;बै;ले सा;ह;सी म;हि;ला;को सं;ज्ञा दि;न था;ले;का छ;न् । प्र;वी;ण बा;स्तो;ला ग;त पुष ५ गते शं;का;स्पद ;अव;स्था;मा मृ;त भे;टि;ए;का; थि;ए। उ;नी; रा;ती सा;थी;हरुसँग बसे;को को;ठामा बि;हा;न मृ;त फे;ला प;रे;का थिए ।

अहिले आफ्नो दाजुको न्या;यको लागि ल;डी र;हे;की उनै; सदिक्षाको सा;थमा ला;खौ ने;पा;ली;हरु उ;भि;ए;का; ;छ;न । अ;ब प्र;स्तु;त छ भि;डियो सा;मा;ग्री :